Zdrowie

2017-05-10

Ogłoszenie

STAROSTA WRZESIŃSKI

działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert celem powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego.

1.      Przedmiotem ogłoszenia jest realizacja usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w jego ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

2.      Podstawą świadczenia usług będzie umowa zawarta z lekarzem lub podmiotem wykonującym działalność leczniczą. 

3.      Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych powiatu wrzesińskiego od momentu podpisania umowy do 31.12.2017 r. 

4.      Oferenci odpowiadający na ogłoszenie muszą:

1)      posiadać status podmiotu leczniczego i zapewnić całodobowy dyżur lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, który wykona czynności będące przedmiotem ogłoszenia

 lub

posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz zapewnić całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem ogłoszenia,

2)        zapewnić we wszystkie dni roku całodobową dostępność numeru telefonicznego, pod którym będzie można dokonywać zgłoszeń o konieczności przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki.

5.      Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia przez więcej niż jeden podmiot leczniczy lub osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, na podstawie oddzielnych umów zawartych z każdym z wybranych Oferentów. 

6.      Ofertę należy złożyć wypełniając formularz ofertowy zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Druk oferty dostępny do pobrania na stronie www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce Zdrowie. 

7.      W formularzu oferty Oferent, określa jednostkową cenę brutto za stwierdzenie i ustalenie przyczyny zgonu oraz wystawienie karty zgonu. Określona przez Oferenta cena musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z realizacją zadania, które są i mogą być wymagane w związku z jego wykonaniem.  

8.      Oferent może zaproponować tylko jedną cenę.

Druk oferty

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej