Informacje dla UKS-ów i klubów sportowych

Jak założyć Uczniowski Klub Sportowy?

1. Zebrać 15 osób dorosłych, które mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie są pozbawione praw publicznych i wyrażają chęć do założenia UKS

2. Zorganizować Zebranie Założycielskie
Na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczą wszyscy członkowie założyciele  -minimum 15 osób należy podjąć następujące decyzje, uchwały:
- o powołaniu do istnienia stowarzyszenia,
- o przyjęciu statutu,
- o wyborze Komitetu Założycielskiego.

3. Złożyć w Starostwie Powiatowym następujące dokumenty:
- wniosek do Starosty o wpisanie do ewidencji UKS-u,
- listę Członków Założycieli Stowarzyszenia zawierająca następujące dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zameldowania, numer dowodu osobistego, PESEL, własnoręczny podpis, a także oświadczenia, że posiada się pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta się z pełni praw publicznych,
- uchwały, które muszą być podjęte na Zebraniu Założycielskim, a więc:
• o  powołaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego (nr 1),
• o przyjęciu statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego (nr 2),
• o wyborze Komitetu Założycielskiego (nr 3);
- listę osób uczestniczących w Zebraniu Założycielskim z własnoręcznym podpisem,
- protokół z Zebrania Założycielskiego,
- trzy egzemplarze statutu (w tym jeden w wersji elektronicznej)


Na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104)

Link do ustawy o stowarzyszeniach:
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890200104

 

Wzory dokumentów do pobrania:


Przykładowe wzory dokumentów dot.wpisu do ewidencji Klubów Sportowych

 

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej