Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

EFS - Program stypendialny 9.1.3

Celem przedmiotowego projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego poprzez udzielanie wsparcia uczniom szczególnie uzdolnionym napotykającym na bariery o charakterze ekonomicznym.

Zgodnie z Regulaminem Stypendialnym określającym zasady rekrutacji, warunki i tryb przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2009/2010 dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.3 POKL, stypendium otrzyma 500 osób.

Stypendium przyznawane jest na wniosek ucznia. Wniosek przygotowuje uczeń z pomocą nauczyciela – opiekuna dydaktycznego stypendysty.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach
 • Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne ucznia
 • kopię świadectwa z zakończenia roku szkolnego 2008/2009
 • zaświadczenie Dyrektora szkoły o pobieraniu nauki w danej szkole, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu.

Uczeń składa wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony wraz z wymaganymi Załącznikami, w formie pisemnej, w wersji papierowej w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, budynek C, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem – „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w terminie do 20 listopada 2009 r. włącznie.
 

Zgodnie z Regulaminem Stypendialnym do ubiegania się o stypendium w ramach Wielkopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • rozpoczynają naukę lub uczą się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej),
 • są uczniami szkół, których siedziby znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego,
 • ich średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na koniec ostatniego roku szkolnego 2008/2009 wynosi minimum 4,75,
 • na koniec ostatniego roku szkolnego2008/2009 uzyskali minimum 2 oceny celujące z 6 przedmiotów kierunkowych (matematyka, fizyka, fizyka z astronomią, biologia, biologia z higieną i ochroną środowiska, przyroda, chemia, geografia, informatyka, technologia informacyjna),
 • wykazują się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi, takimi jak udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, turniejach, itp.
 • miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia wyliczony na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 ze zm.) w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych,
 • wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium przedstawią indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Ponadto, wszystkie niezbędne informacje dotyczące przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2009/2010 w ramach Wielkopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz niezbędne załączniki zostały ujęte w dołączonym Regulaminie. Dodatkowo informacje na temat możliwości ubiegania się o pomoc stypendialną w ramach projektu Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem tel.: (061) 846-37-06, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na stronie www.efs.wup.poznan.pl
 

W załączeniu formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.
 


Pobierz pliki:
 

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej