Informacje o otwarciu Biura we Wrześni

Przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami z terenu powiatu wrzesińskiego otwierają się nowe możliwości finansowania! 31 maja w Starostwie została podpisana umowa o utworzeniu i funkcjonowaniu na terenie powiatu wrzesińskiego Punktu Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „Wielkopolska Północ”.

Fundusz Pożyczkowy będzie kolejną instytucją okołobiznesową wspierającą rozwój przedsiębiorczości na naszym terenie. Jego funkcjonowanie przyczyni się również do przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Umowa o utworzeniu w powiecie punktu pożyczkowego podpisana!

Fundusz prowadzi Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie - instytucja działająca „non profit”, ukierunkowana na pomoc w tworzeniu i rozwoju głównie mikro i małych przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe (udzielanie pożyczek) i pomoc szkoleniowo-doradczą. Zadaniem biura powiatowego będzie udzielanie informacji na temat uzyskania pożyczki przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, wydawanie i przyjmowanie właściwych dokumentów oraz organizacja bezpłatnych szkoleń dla sektora MSP, które wynikają z podpisania umowy o współpracy miedzy powiatem wrzesińskim, a Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe

Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe prowadzone przez Fundację oferują możliwość finansowania działalności inwestycyjnej, obrotowej oraz początkowego etapu rozwoju mikro i małych przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko - pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego oraz dolnośląskiego. Pożyczki w kwocie do 120 tys. zł przeznaczone są dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego.

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy WIELKOPOLSKA PÓŁNOC

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC", jest przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców w szczególności z północnej części województwa wielkopolskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Korzystając z możliwości jakie daje Unia Europejska (dzięki dofinansowaniu Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego WIELKOPOLSKA PÓŁNOC ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa), Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła obsługę przedsiębiorców poprzez Punkty Obsługi Funduszu (tzw. POF). POF-y usytuowane są na terenach powiatów północnej części województwa wielkopolskiego i w biurze zamiejscowym PFP w Pile.
Oferta Funduszu "WIELKOPOLSKA PÓŁNOC", jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorców, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego.

Kto może otrzymać pożyczkę

 • zatrudniający do 50 pracowników
 • mający swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie województwa wielkopolskiego
 • działający co najmniej 3 miesiące
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną.

Jaką pożyczkę można otrzymać

 • cel: pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 120 tys. zł
 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy
 • wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia
 • oprocentowanie: pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie do 3,0 punktów procentowych marży w stosunku rocznym. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie. Wysokość stopy referencyjnej ogłaszana jest przez KE i publikowana w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej
 • prowizje i opłaty: od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 2,0% kwoty przyznanej pożyczki, płatna jednorazowo w momencie jej udzielenia
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem

 • ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 • minimalny wkład własny
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 • uproszczona procedura

Informacje dodatkowe

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
SFP „WIELKOPOLSKA PÓŁNOC”
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel. (091) 312 92 16, fax. 312 92 01
www.pfp.com.pl, e-mail: pfp@pfp.com.pl

Biuro Makroregionalne w Poznaniu
ul. Żydowska 15/18
61-761 Poznań
tel. 061 85 36 397

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej