Aktualności

2010-07-30

PROW 2007-2013 szansą dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 19 lipca ogłosiło tegoroczny plan naboru wniosków o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Teraz,  dzięki korzystnym zmianom prawnym, więcej rolników będzie mogło skorzystać z pomocy i uzyskać wyższe dofinansowanie.

W działaniu Ułatwianie startu młodym rolnikom, objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wprowadzane zmiany dotyczą:
1. rozszerzenia definicji dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej (w przypadku osób, które otrzymały gospodarstwo w drodze spadku i w ciągu 12 miesięcy od dnia otwarcia spadku przekazały gospodarstwo w dzierżawę, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznawany będzie dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy);
2. podwyższenia kwoty jednorazowej premii z 50 000 zł do 75 000 zł;
3. dopuszczenia możliwości przyznania pomocy osobom, które posiadają gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych (dotyczy wnioskodawców z województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej);
4. możliwość przyznania pomocy wnioskodawcom (w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim), których gospodarstwa spełniają kryterium średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie oraz zobowiążą się do zwiększenia powierzchni gruntów rolnych swojego gospodarstwa do poziomu krajowej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w terminie 3 lat od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy (obecnie średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju wynosi 10,15 ha);
5. konieczności zwrotu części pomocy wyłącznie w przypadku nieprzedłożenia faktur i innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie 70% kwoty premii w terminie 3 lat od dnia wypłaty pomocy (a nie jak dotychczas – w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zrealizowano inwestycję);
6. obniżenia wysokości pomocy podlegającej zwrotowi za nieterminowe dostarczenie dokumentów (z 25% do 15%);
7. zniesienia obowiązku notarialnego potwierdzenia tytułu prawnego do gospodarstwa w przypadku dzierżawy gospodarstwa od Agencji Nieruchomości Rolnych lub od jednostek samorządu terytorialnego;
8. przedłużenia terminu na spełnienie warunku dotyczącego minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie (do 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy) w przypadku osób będących w dniu wystąpienia o wsparcie posiadaczami gospodarstw;
9. wyłączenia z katalogu przesłanek prowadzenia działalności rolniczej przypadku otrzymania kredytu preferencyjnego przeznaczonego na utworzenie nowego gospodarstwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Ustaw.

ARIMR zapowiada, że ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie Ułatwiania startu młodym rolnikom zostanie opublikowane w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w serwisie internetowym ARiMR (www.arimr.gov.pl) 2 sierpnia, a wtedy ARiMR będzie przyjmowała wnioski od 17 sierpnia. Do wykorzystania w tegorocznym naborze wniosków na to działanie jest około 387 mln zł.

W działaniu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wprowadzane zmiany dotyczą m.in.:
1. wydłużenia terminu na wniesienie prośby o przywrócenie terminu wykonania określonych czynności oraz dopuszczenie możliwości przywrócenia terminu wykonania określonych czynności na etapie obsługi wniosku o płatność;
2. umożliwienia wnioskodawcy dokonania jednorazowej zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji w procesie przyznawania pomocy;
3. rozszerzenia wykazu działalności nierolniczych, które mogą być objęte pomocą;
4. kwestii prowadzenia oddzielnej rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją;
5. zmiany w sposobie ustalania okresu, w którym beneficjent musi wykonywać określone zobowiązania.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej zostanie opublikowane w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w serwisie internetowym ARiMR (www.arimr.gov.pl) 9 sierpnia, a wnioski ARiMR będzie przyjmowała od 24 sierpnia. W tegorocznym naborze wniosków przewidziano do rozdzielenia wśród rolników chcących rozszerzyć zakres swojej działalności około 338 mln zł.

 

Biuro Powiatowe
ARiMR we Wrześni

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej