Aktualności

2017-08-10

Nabór na wolne stanowisko

 

 STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

PODINSPEKTOR

W WYDZIALE INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY EUROPEJSKICH 


Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września

Określenie stanowiska: 

Podinspektor, wymiar czasu pracy – 1 etat


1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1) posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (tj. wykształcenie budowlane, o specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej) lub 

2) wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3-letni staż pracy (w tym min. 2-letni staż pracy w branży budowlanej lub administracji architektoniczno-budowlanej),

3) znajomość procesu inwestycyjnego oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności w zakresie Prawa budowlanego i administracyjnego,

4) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) cieszy się nieposzlakowana opinią,

8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,

2) dobra organizacja pracy,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność,

5) odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

6) wysoka kultura osobista. 

 

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 

1) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, w tym nadzorowanie realizacji dokumentacji projektowych, przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej, 

2) koordynowanie oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykonawstwa robót prowadzonych przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,

3) współpraca z projektantami na etapie przygotowywania projektów budowlanych zlecanych przez wydział,

4) współpraca z inspektorami nadzorującymi prace zlecone wykonawcom,

5) podejmowanie czynności w zakresie zgłaszania zamiaru wykonania prac odpowiednim jednostkom i instytucjom, w szczególności Wydziałowi Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,

6) podejmowanie działań w zakresie realizacji uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji robót budowlanych jak również organizowanie odbiorów pogwarancyjnych,

7) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących remontów i inwestycji prowadzonych przez wydział,

8) prowadzenie ewidencji wydatków wydziałowych w ramach środków zarezerwowanych na realizację zadań nie pochodzących z dofinansowania i informowanie o bieżącym stanie ich wykorzystania.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) CV,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),

6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora,

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich” do dnia 18 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, Referat Kadr pok. 116,

2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni, 

4) wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)”,

5) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

Starosta Wrzesiński

/-/ Dionizy Jaśniewicz

Września, dnia 31 lipca 2017 r.