Aktualności

2017-03-20

Obradowali w nowym składzie

Rozpoczęła się kolejna kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy. Pierwsze posiedzenie w nowym składzie odbyło się 15 marca.

 

Nowa nazwa, nowa kadencja, nowi członkowie. Powiatowa Rada Rynku Pracy (dotychczas: Powiatowa Rada Zatrudnienia), będąca organem opiniodawczo-doradczym starosty wrzesińskiego, 15 marca rozpoczęła nową kadencję. Akty powołania z rąk Dionizego Jaśniewicza odebrali: Zbigniew Banaszak, Janusz Czyż, Henryk Daniszewski, Andrzej Smodlibowski, Andrzej Szablikowski, Wioletta Topór-Mench i Agnieszka Woźniak. – Zmieniła się liczebność rady, natomiast zadania zostają podobne – powiedział starosta Dionizy Jaśniewicz. – Przy bezrobociu na poziomie nieco ponad 6% coraz bardziej istotna staje się mobilność na rynku pracy oraz działania zmierzające do wyposażania pracowników w nowe kwalifikacje i umiejętności – dodał. Przewodnictwo rady po raz kolejny zostało powierzone Andrzejowi Szablikowskiemu, zaś na stanowisko wiceprzewodniczącego ponownie wybrano Zbigniewa Banaszaka.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Eugeniusz Wiśniewski przedstawił sprawozdanie z działalności PUP za 2016 rok: bezrobocie w powiecie wrzesińskim sukcesywnie spadało – wraz z końcem roku stopa bezrobocia w powiecie wrzesińskim wyniosła 6,7%. W ciągu roku zmniejszyła się o 3,1%, gdyż w grudniu 2015 roku plasowała się na poziomie 9,8%. Pod koniec 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy figurowały 2 062 osoby bezrobotne. Ich ilość w stosunku do grudnia 2015 roku zmniejszyła się o nieco ponad 29%. Eugeniusz Wiśniewski podkreślił, że po raz pierwszy od kilku lat nie odnotowano wzrostu liczby bezrobotnych w końcowych miesiącach roku. Spośród wszystkich zarejestrowanych osób pozostających bez zatrudnienia 13,2% posiadało w grudniu ubiegłego roku prawo do zasiłku. W ciągu całego roku PUP dysponował 3 921 ofertami pracy, co jest nieco mniejszą liczbą w stosunku do poprzedniego roku. – Najwięcej ofert wpłynęło do urzędu na stanowiska pakowacza, pracownika biurowego, kierowcy i sprzedawcy – powiedział Eugeniusz Wiśniewski. W ciągu całego roku wydano 7 920 skierowań do pracy, zorganizowano 56 giełd pracy, w których uczestniczyły 1 194 osoby bezrobotne, 1 875 osób skorzystało z porady zawodowej, a 4 189 z informacji o zawodach.

Eugeniusz Wiśniewski podkreślił, że do spadku liczby bezrobotnych niewątpliwie przyczyniło się pozyskanie przez PUP dodatkowych środków finansowych na aktywizację zawodową. Dyrektor poinformował, że kwotę przeznaczoną na aktywne programy rynku pracy wykorzystano w niemal 97%, a pozostałe środki będzie można spożytkować w tym roku. Łącznie w 2016 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznaczono ponad 9 mln zł.

Nowy rok rozpoczął się obiecująco dla wrzesińskiego rynku pracy. Pod koniec lutego liczba bezrobotnych wynosiła 1 987 osób, zmniejszyła się więc w stosunku do 31 grudnia o 75 osób. – Jakiś czas już pracuję w Urzędzie Pracy, ale jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby w styczniu i w lutym bezrobocie nie wzrastało, tylko zmniejszało się – powiedział Eugeniusz Wiśniewski. Dynamiczny rozwój wrzesińskiego regionu przynosi więc realne efekty.


Klara Skrzypczyk
(w oparciu o materiały z PUP)

 

 

 

 

3 pytania do dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Eugeniusza Wiśniewskiego

Jaka jest aktualna sytuacja wrzesińskiego rynku pracy?

Bezrobocie w naszym powiecie w stosunku do lat ubiegłych znacznie zmalało, a dynamika jego spadku jest dwukrotnie wyższa niż w województwie i w kraju. Po raz pierwszy bezrobocie malało też na pod koniec starego roku i na początku nowego. Od listopada do lutego bezrobocie w naszym powiecie spadało, a nie rosło, podczas gdy w zasadzie co roku w miesiącach zimowych bezrobocie znacznie wzrastało, a spadek zaczynał się w marcu. Od początku nowego roku realizujemy różne projekty – bezrobotni mają możliwość otrzymywania dotacji, kierujemy ich na staże, prace interwencyjne, roboty publiczne i to też ma wpływ na zmniejszającą się z miesiąca na miesiąc liczbę bezrobotnych.

Pod koniec lutego najliczniejszą wiekowo grupą bezrobotnych były osoby między 25-34 rokiem życia. Dlaczego ludzie w tym wieku pozostają bez pracy?

Udział tych osób w ogólnej liczbie jest większy od pozostałych, ale w liczbach bezwzględnych nie jest to tak dużo. Realizujemy projekty dla osób do 29 roku życia, spośród których wielu jest aktywizowanych zawodowo. Cała ta grupa będzie miała możliwość skorzystania z różnych form wsparcia w najbliższych miesiącach.

Czy uważa pan, że tendencja spadkowa w kwestii stopy bezrobocia będzie się utrzymywać?

Uważam, że tak. Realizujemy różne projekty i działania aktywizacyjne. Zapotrzebowanie na pracowników i liczba ofert pracy również rosną. Region rozwija się pod kątem przemysłu motoryzacyjnego, budownictwa, a także usług. Jestem przekonany, że bezrobotnych będzie coraz mniej, aczkolwiek udział Powiatowego Urzędu Pracy w tym procesie też będzie większy, gdyż zostaną osoby, których aktywizacja zawodowa będzie nieco trudniejsza. Będą potrzebowały wsparcia, czy w postaci szkolenia, czy przekwalifikowania, czy skierowania na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Rozmawiała Klara Skrzypczyk 

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej