Aktualności

2017-01-18

Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2017

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie wrzesińskim od 2 stycznia 2017 r. funkcjonują trzy punkty, w ramach których nieodpłatną pomoc prawną świadczą osobiście adwokaci lub radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy:
 

1) w Miłosławiu
przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury (obsługiwany przez radców prawnych), według poniższego harmonogramu:
poniedziałek od godz. 13 do 17
wtorek od godz. 8 do 12
środa od godz. 13 do 17
czwartek od godz. 13 do 17
piątek od godz. 8 do 12;


2) w Nekli
przy ul. Wiosny Ludów 2b, w budynku Nekielskiego Ośrodka Kultury (obsługiwany przez adwokatów), według poniższego harmonogramu:
poniedziałek od godz. 10 do 14
wtorek od godz. 14 do 18
środa od godz. 10 do 14
czwartek od godz. 10 do 14
piątek od godz. 14 do 18;


3) we Wrześni

przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (obsługiwany przez radców prawnych), wg poniższego harmonogramu:
poniedziałek od godz. 14 do 18
wtorek od godz. 14 do 18
środa od godz. 14 do 18
czwartek od godz. 14 do 18
piątek od godz. 14 do 18.

UWAGA! Punkty znajdujące się na terenie powiatu wrzesińskiego będą nieczynne w następujących terminach (dni ustawowo wolne od pracy):
- 6 stycznia 2017 r. (piątek),
- 17 kwietnia 2017 r. (poniedziałek),
- 1 maja 2017 r. (poniedziałek), 3 maja 2017 r. (środa),
- 15 czerwca 2017 r. (czwartek),
- 15 sierpnia 2017 r. (wtorek),
- 1 listopada 2017 r. (środa),
- 25 grudnia 2017 r. (poniedziałek), 26 grudnia 2017 r. (wtorek).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
1) osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia,
2) osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) – należy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) osobie, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) – należy przedłożyć zaświadczenie,
4) osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205, poz. 1203) – należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
5) osobie, która nie ukończyła 26 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość,
6) osobie, która ukończyła 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość,
7) osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym punkcie,
8) kobiecie, która jest w ciąży – należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej