Aktualności

2017-08-10

Nabór na wolne stanowisko

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR
W WYDZIALE INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Nazwa i adres jednostki: 

Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300 Września

Określenie stanowiska:

Podinspektor,  wymiar czasu pracy –  1 etat

1.       Wymagania niezbędne dla kandydatów:

1) posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (tj. wykształcenie budowlane, o specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej) lub

2) wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3-letni staż pracy ( w tym min. 2 letni staż pracy w branży budowlanej lub administracji architektoniczno-budowlanej),

3) znajomość procesu inwestycyjnego oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności w zakresie Prawa budowlanego i administracyjnego,

4) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) cieszy się nieposzlakowana opinią,

8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

1)      mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,

2)      dobra organizacja pracy,

3)      umiejętność pracy w zespole,

4)      rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność,

5)      odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

6)      wysoka kultura osobista.

 

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

1)    prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, w tym nadzorowanie realizacji dokumentacji projektowych, przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej,

2)    koordynowanie oraz nadzorowanie i kontrolowanie wykonawstwa robót prowadzonych przez  Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,

3)    współpraca z projektantami na etapie przygotowywania projektów budowlanych zlecanych  przez wydział,

4)    współpraca z inspektorami nadzorującymi prace zlecone wykonawcom,

5)    podejmowanie czynności w zakresie zgłaszania zamiaru wykonania prac odpowiednim jednostkom i instytucjom, w szczególności Wydziałowi Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru  Budowlanego,

6)  podejmowanie działań w zakresie realizacji uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji robót budowlanych jak również organizowanie odbiorów pogwarancyjnych,

7) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących remontów i inwestycji prowadzonych przez wydział,

8) prowadzenie ewidencji wydatków wydziałowych w ramach środków zarezerwowanych na realizację zadań nie pochodzących z dofinansowania i informowanie o bieżącym stanie ich wykorzystania.

 

4. Wymagane dokumenty:

1)    CV;

2)    list motywacyjny;

3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

5)    kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),

6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy
lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

7)    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora,

8)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1)    dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich ” do dnia 22 września 2017 r.  w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, Referat Kadr pok. 116,

2)    aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

1)      brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

2)      prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

3)      informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,       

4)      wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,

5)      wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

Starosta Wrzesiński

/-/ Dionizy Jaśniewicz

 

 

 

 

Września, dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

jak załatwić sprawę w urzędzie

Mapa powiatu

Przegląd Powiatowy - Biuletyn Informacyjny Powiatu Wrzesińskiego

Szlak Piastowski

Kronika filmowa Powiatu Wrzesińskiego

Bezpłatny System Informacji Sisms.pl

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

Powiat Wrzesiński - zobacz naszą prezentację

Ostrzeżenia, Komunikaty, Informacje

Oferty pracy on-line

Aby obejrzeć mapę powiatu, prosimy o zainstalowanie programu Adobe Flash Player. Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Flash.

Wybór mapy powiatu:

Mapa google System informacji przestrzennej